Volume 27 Issue 5
May  2014
Turn off MathJax
Article Contents

HOU Xin Guo, WANG Chuan, MA Ze Qiang, YANG Wei Fang, WANG Ji Xiang, LI Cheng Qiao, WANG Yu Lian, LIU Shu Min, Hu Xiu Ping, ZHANG Xiu Ping, JIANG Mei, WANG Wei Qing, NING Guang, ZHENG Hui Zhen, MA Ai Xia, SUN Yu, SONG Jun, LIN Peng, LIANG Kai, LIU Fu Qiang, LI Wen Juan, XIAO Juan, GONG Lei, WANG Mei Jian, LIU Ji Dong, YAN Fei, YANG Jun Peng, WANG Ling Shu, TIAN Meng, ZHAO Ru Xing, JIANG Ling, CHEN Li. Optimal Waist Circumference Cut-off values for Identifying Metabolic Risk Factors in Middle-aged and Elderly Subjects in Shandong Province of China[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(5): 353-359. doi: 10.3967/bes2014.060
Citation: HOU Xin Guo, WANG Chuan, MA Ze Qiang, YANG Wei Fang, WANG Ji Xiang, LI Cheng Qiao, WANG Yu Lian, LIU Shu Min, Hu Xiu Ping, ZHANG Xiu Ping, JIANG Mei, WANG Wei Qing, NING Guang, ZHENG Hui Zhen, MA Ai Xia, SUN Yu, SONG Jun, LIN Peng, LIANG Kai, LIU Fu Qiang, LI Wen Juan, XIAO Juan, GONG Lei, WANG Mei Jian, LIU Ji Dong, YAN Fei, YANG Jun Peng, WANG Ling Shu, TIAN Meng, ZHAO Ru Xing, JIANG Ling, CHEN Li. Optimal Waist Circumference Cut-off values for Identifying Metabolic Risk Factors in Middle-aged and Elderly Subjects in Shandong Province of China[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(5): 353-359. doi: 10.3967/bes2014.060

Optimal Waist Circumference Cut-off values for Identifying Metabolic Risk Factors in Middle-aged and Elderly Subjects in Shandong Province of China

doi: 10.3967/bes2014.060
Funds:  The present study was supported by the National Natural Science Foundation of China(81100617)%the Medical and Health Science and Technology Development Projects of Shandong Province(2011HD005)%the National Science and Technology Support Plan(2009BAI80B04)%the Natural Science Foundation of Shandong Province(ZR2012HM014)%the International Science and Technology Projects of Shandong Province(2010GHZ20201,2012GGE27126)%the Business Plan of Jinan Students Studying Abroad(20110407)%the special scientific research fund of clinical medicine of Chinese Medical Association(12030420342)
 • Objective To study the optimal waist circumference (WC) cut-off values for identifying metabolic risk factors in middle-aged and elderly subjects in Shandong Province of China.
  Methods A total of 2 873 men and 5 559 women were included in this cross-sectional study. Metabolic syndrome (MetS) was diagnosed according to the definition of Chinese Diabetes Society in 2004. The relation between WC and MetS was analyzed by multivariate logistic regression analysis. The optimal WC cut-off values were identified using the area under the ROC curve and the different diagnostic criteria for central obesity were compared.
  Results The WC was the risk factor for MetS independent of BMI, blood glucose, blood lipid, and blood pressure. The optimal WC cut-off value was 83.8 cm and 91.1 cm for identifying MetS in women and men, respectively. Compared with 80 cm and 85 cm for women and men, 85 cm and 90 cm had a higher Youden index for identifying all metabolic risk factors and MetS in women and men.
  Conclusion The appropriate WC cut-off value is 85 cm and 90 cm for identifying central obesity and MetS in women and men in Shandong Province of China.
 • 加载中
 • 加载中
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

Article Metrics

Article views(1465) PDF downloads(54) Cited by()

Proportional views
Related

Optimal Waist Circumference Cut-off values for Identifying Metabolic Risk Factors in Middle-aged and Elderly Subjects in Shandong Province of China

doi: 10.3967/bes2014.060
Funds:  The present study was supported by the National Natural Science Foundation of China(81100617)%the Medical and Health Science and Technology Development Projects of Shandong Province(2011HD005)%the National Science and Technology Support Plan(2009BAI80B04)%the Natural Science Foundation of Shandong Province(ZR2012HM014)%the International Science and Technology Projects of Shandong Province(2010GHZ20201,2012GGE27126)%the Business Plan of Jinan Students Studying Abroad(20110407)%the special scientific research fund of clinical medicine of Chinese Medical Association(12030420342)

Abstract: Objective To study the optimal waist circumference (WC) cut-off values for identifying metabolic risk factors in middle-aged and elderly subjects in Shandong Province of China.
Methods A total of 2 873 men and 5 559 women were included in this cross-sectional study. Metabolic syndrome (MetS) was diagnosed according to the definition of Chinese Diabetes Society in 2004. The relation between WC and MetS was analyzed by multivariate logistic regression analysis. The optimal WC cut-off values were identified using the area under the ROC curve and the different diagnostic criteria for central obesity were compared.
Results The WC was the risk factor for MetS independent of BMI, blood glucose, blood lipid, and blood pressure. The optimal WC cut-off value was 83.8 cm and 91.1 cm for identifying MetS in women and men, respectively. Compared with 80 cm and 85 cm for women and men, 85 cm and 90 cm had a higher Youden index for identifying all metabolic risk factors and MetS in women and men.
Conclusion The appropriate WC cut-off value is 85 cm and 90 cm for identifying central obesity and MetS in women and men in Shandong Province of China.

HOU Xin Guo, WANG Chuan, MA Ze Qiang, YANG Wei Fang, WANG Ji Xiang, LI Cheng Qiao, WANG Yu Lian, LIU Shu Min, Hu Xiu Ping, ZHANG Xiu Ping, JIANG Mei, WANG Wei Qing, NING Guang, ZHENG Hui Zhen, MA Ai Xia, SUN Yu, SONG Jun, LIN Peng, LIANG Kai, LIU Fu Qiang, LI Wen Juan, XIAO Juan, GONG Lei, WANG Mei Jian, LIU Ji Dong, YAN Fei, YANG Jun Peng, WANG Ling Shu, TIAN Meng, ZHAO Ru Xing, JIANG Ling, CHEN Li. Optimal Waist Circumference Cut-off values for Identifying Metabolic Risk Factors in Middle-aged and Elderly Subjects in Shandong Province of China[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(5): 353-359. doi: 10.3967/bes2014.060
Citation: HOU Xin Guo, WANG Chuan, MA Ze Qiang, YANG Wei Fang, WANG Ji Xiang, LI Cheng Qiao, WANG Yu Lian, LIU Shu Min, Hu Xiu Ping, ZHANG Xiu Ping, JIANG Mei, WANG Wei Qing, NING Guang, ZHENG Hui Zhen, MA Ai Xia, SUN Yu, SONG Jun, LIN Peng, LIANG Kai, LIU Fu Qiang, LI Wen Juan, XIAO Juan, GONG Lei, WANG Mei Jian, LIU Ji Dong, YAN Fei, YANG Jun Peng, WANG Ling Shu, TIAN Meng, ZHAO Ru Xing, JIANG Ling, CHEN Li. Optimal Waist Circumference Cut-off values for Identifying Metabolic Risk Factors in Middle-aged and Elderly Subjects in Shandong Province of China[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(5): 353-359. doi: 10.3967/bes2014.060

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return