Volume 27 Issue 10
Oct.  2014
Turn off MathJax
Article Contents

DOU Xiang Feng, LYU Yan Ning, JIANG Yi, LINChang Ying, TIAN Li Li, WANG Quan Yi, YANG Yu Song, LI Chao, SUN Yu Lan, GUAN Zeng Zhi, ZHANG Xiu Chun, LI Xin Yu. Lyme Borreliosis-associated Risk Factors in Residents of Beijing Suburbs:a PreliminaryCase-control Study[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(10): 807-810. doi: 10.3967/bes2014.116
Citation: DOU Xiang Feng, LYU Yan Ning, JIANG Yi, LINChang Ying, TIAN Li Li, WANG Quan Yi, YANG Yu Song, LI Chao, SUN Yu Lan, GUAN Zeng Zhi, ZHANG Xiu Chun, LI Xin Yu. Lyme Borreliosis-associated Risk Factors in Residents of Beijing Suburbs:a PreliminaryCase-control Study[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(10): 807-810. doi: 10.3967/bes2014.116

Lyme Borreliosis-associated Risk Factors in Residents of Beijing Suburbs:a PreliminaryCase-control Study

doi: 10.3967/bes2014.116
Funds:  This study was supported byNational Key Program for Infectious Diseases of China(2012ZX10004215-003-001)%Beijing Natural Science Foundation(Project 7133234)
 • 加载中
 • 加载中
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

Article Metrics

Article views(1160) PDF downloads(43) Cited by()

Proportional views
Related

Lyme Borreliosis-associated Risk Factors in Residents of Beijing Suburbs:a PreliminaryCase-control Study

doi: 10.3967/bes2014.116
Funds:  This study was supported byNational Key Program for Infectious Diseases of China(2012ZX10004215-003-001)%Beijing Natural Science Foundation(Project 7133234)
DOU Xiang Feng, LYU Yan Ning, JIANG Yi, LINChang Ying, TIAN Li Li, WANG Quan Yi, YANG Yu Song, LI Chao, SUN Yu Lan, GUAN Zeng Zhi, ZHANG Xiu Chun, LI Xin Yu. Lyme Borreliosis-associated Risk Factors in Residents of Beijing Suburbs:a PreliminaryCase-control Study[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(10): 807-810. doi: 10.3967/bes2014.116
Citation: DOU Xiang Feng, LYU Yan Ning, JIANG Yi, LINChang Ying, TIAN Li Li, WANG Quan Yi, YANG Yu Song, LI Chao, SUN Yu Lan, GUAN Zeng Zhi, ZHANG Xiu Chun, LI Xin Yu. Lyme Borreliosis-associated Risk Factors in Residents of Beijing Suburbs:a PreliminaryCase-control Study[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(10): 807-810. doi: 10.3967/bes2014.116

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return