Volume 28 Issue 3
Mar.  2015
Turn off MathJax
Article Contents

DONG Li Yan, TAN Ji Bin, ZHAO Jing Lan, JIANG Fa Chun, TIAN Xiao Cao, NING Feng, WANG Shao Jie, ZHANG Dong Feng, PANG Zeng Chang, ZHAO Zhong Tang. Genetic and Environmental Effects on the Bone Development of the Hand and Wrist in Chinese Young Twins[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2015, 28(3): 235-238. doi: 10.3967/bes2015.033
Citation: DONG Li Yan, TAN Ji Bin, ZHAO Jing Lan, JIANG Fa Chun, TIAN Xiao Cao, NING Feng, WANG Shao Jie, ZHANG Dong Feng, PANG Zeng Chang, ZHAO Zhong Tang. Genetic and Environmental Effects on the Bone Development of the Hand and Wrist in Chinese Young Twins[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2015, 28(3): 235-238. doi: 10.3967/bes2015.033

Genetic and Environmental Effects on the Bone Development of the Hand and Wrist in Chinese Young Twins

doi: 10.3967/bes2015.033
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

Article Metrics

Article views(1248) PDF downloads(28) Cited by()

Proportional views
Related

Genetic and Environmental Effects on the Bone Development of the Hand and Wrist in Chinese Young Twins

doi: 10.3967/bes2015.033
DONG Li Yan, TAN Ji Bin, ZHAO Jing Lan, JIANG Fa Chun, TIAN Xiao Cao, NING Feng, WANG Shao Jie, ZHANG Dong Feng, PANG Zeng Chang, ZHAO Zhong Tang. Genetic and Environmental Effects on the Bone Development of the Hand and Wrist in Chinese Young Twins[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2015, 28(3): 235-238. doi: 10.3967/bes2015.033
Citation: DONG Li Yan, TAN Ji Bin, ZHAO Jing Lan, JIANG Fa Chun, TIAN Xiao Cao, NING Feng, WANG Shao Jie, ZHANG Dong Feng, PANG Zeng Chang, ZHAO Zhong Tang. Genetic and Environmental Effects on the Bone Development of the Hand and Wrist in Chinese Young Twins[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2015, 28(3): 235-238. doi: 10.3967/bes2015.033

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return