Volume 29 Issue 2
Feb.  2016
Turn off MathJax
Article Contents

XIE Guang Cheng, ZHANG Qing, PANG Li Li, LI Dan Di, JIN Miao, LI Hui Ying, XU Zi Qian, KONG Xiang Yu, WANG Hong, LU Shan, DUAN Zhao Jun. Gene Knockdown in Human Rhinovirus 1BUsing 2′-OMe-modified siRNAs Results in the Reactivation of the Interferon Response[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2016, 29(2): 137-142. doi: 10.3967/bes2016.015
Citation: XIE Guang Cheng, ZHANG Qing, PANG Li Li, LI Dan Di, JIN Miao, LI Hui Ying, XU Zi Qian, KONG Xiang Yu, WANG Hong, LU Shan, DUAN Zhao Jun. Gene Knockdown in Human Rhinovirus 1BUsing 2′-OMe-modified siRNAs Results in the Reactivation of the Interferon Response[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2016, 29(2): 137-142. doi: 10.3967/bes2016.015

Gene Knockdown in Human Rhinovirus 1BUsing 2′-OMe-modified siRNAs Results in the Reactivation of the Interferon Response

doi: 10.3967/bes2016.015
 • 加载中
 • 加载中
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

Article Metrics

Article views(1039) PDF downloads(34) Cited by()

Proportional views
Related

Gene Knockdown in Human Rhinovirus 1BUsing 2′-OMe-modified siRNAs Results in the Reactivation of the Interferon Response

doi: 10.3967/bes2016.015
XIE Guang Cheng, ZHANG Qing, PANG Li Li, LI Dan Di, JIN Miao, LI Hui Ying, XU Zi Qian, KONG Xiang Yu, WANG Hong, LU Shan, DUAN Zhao Jun. Gene Knockdown in Human Rhinovirus 1BUsing 2′-OMe-modified siRNAs Results in the Reactivation of the Interferon Response[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2016, 29(2): 137-142. doi: 10.3967/bes2016.015
Citation: XIE Guang Cheng, ZHANG Qing, PANG Li Li, LI Dan Di, JIN Miao, LI Hui Ying, XU Zi Qian, KONG Xiang Yu, WANG Hong, LU Shan, DUAN Zhao Jun. Gene Knockdown in Human Rhinovirus 1BUsing 2′-OMe-modified siRNAs Results in the Reactivation of the Interferon Response[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2016, 29(2): 137-142. doi: 10.3967/bes2016.015

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return