2010 Vol. 23, No. 1

Select articles
The Importance of Measuring Waist Circumference of Children
CHUN-MING CHEN
2010, 23(1): 1-3.
Characteristics of Obesity and Its Related Disorders in China
WEI-PING JIA, CHEN WANG, SHAN JIANG, JIE-MIN PAN
2010, 23(1): 4-11.
Waist Circumference Distribution of Chinese School-age Children and Adolescents
CHENG-YE JI, RITA YT SUNG, GUAN-SHENG MA, JUN MA, ZHONG-HU HE, TIAN-JIAO CHEN
2010, 23(1): 12-20.
Waist Circumference Reference Values for Screening Cardiovascular Risk Factors in Chinese Children and Adolescents
GUAN-SHENG MA, CHENG-YE JI, JUN MA, JIE MI, RITA YT SUNG, FENG XIONG, WEI-LI YAN, XIAO-QI HU, YAN-PING LI, SONG-MING DU, HONG-YUN FANG, JING-XIONG JIANG
2010, 23(1): 21-31.
Foodborne Pathogens in Retail Oysters in South China1
YAN CHEN, XIU-MEI LIU, JI-WEN YAN, XIU-GUI LI, LING-LING MEI, QUN-FEI MA, YI MA
2010, 23(1): 32-36.
The Effect of Total Cholesterol on Myocardial Infarction in Chinese Male Hypertension Population1
JIAN-XIN LI, JIE CAO, XIANG-FENG LU, SHU-FENG CHEN, DA-HAI YU, XIU-FANG DUAN, XI-GUI WU, DONG-FENG GU
2010, 23(1): 37-41.
Association between Serum Homocysteine and Oxidative Stress in Elderly Patients with Obstructive Sleep Apnea/hypopnea Syndrome1
LING WANG, JIE LI, YAN XIE, XUE-GUANG ZHANG
2010, 23(1): 42-47.
Effects of Iron on Growth and Intracellular Chemical Contents of Microcystis aeruginosa1
CHONG WANG, HAI-NAN KONG, XIN-ZE WANG, HAO-DONG WU, YAN LIN, SHENG-BING HE
2010, 23(1): 48-52.
Association between Adiponectin and Metabolic Syndrome in Older Adults from Major Cities of China1
QIN ZHUO, ZHI-QING WANG, PING FU, JIAN-HUA PIAO, YUAN TIAN, JIE XU, XIAO-GUANG YANG
2010, 23(1): 53-61.
Combined Transplantation of Neural Stem Cells and Olfactory Ensheathing Cells Improves the Motor Function of Rats with Intracerebral Hemorrhage
ZHOU-PING TANG, XUE-WEI XIE, YUAN-HONG SHI, NA LIU, SUI-QIANG ZHU, ZAI-WANG LI, YUN CHEN
2010, 23(1): 62-67.
Soy Isoflavone and Its Effect to Regulate Hypothalamus and Peripheral Orexigenic Gene Expression in Ovariectomized Rats Fed on A High-Fat Diet1
YUN-BO ZHANG, YANG ZHANG, LI-NA LI, XIN-YU ZHAO, XIAO-LIN NA
2010, 23(1): 68-75.
Preparation of Polyclonal Antibody against Human MxA Protein and Its Specificity to Diversified Myxovirus Resistant Protein A1
KANG WU, PENG LIU, XIANG-XUN MENG, LI LIU, YAN-HUA LI, ZHENG-ZHEN GE, JI-CHEN YANG
2010, 23(1): 76-82.
INFORMATION FOR AUTHORS
2010, 23(1)