Prevalence of High Non-high-density Lipoprotein Cholesterol and Associated Risk Factors in Patients with Diabetes Mellitus in Jilin Province, China:A Cross-sectional Study

HE Huan ZHEN Qing LI Yong KOU Chang Gui TAO Yu Chun WANG Chang JosepHSam Kanu LU Yu Ping YU Ming Xi ZHANG Hui Ping YU Ya Qin LI Bo LIU Ya Wen

HE Huan, ZHEN Qing, LI Yong, KOU Chang Gui, TAO Yu Chun, WANG Chang, JosepHSam Kanu, LU Yu Ping, YU Ming Xi, ZHANG Hui Ping, YU Ya Qin, LI Bo, LIU Ya Wen. Prevalence of High Non-high-density Lipoprotein Cholesterol and Associated Risk Factors in Patients with Diabetes Mellitus in Jilin Province, China:A Cross-sectional Study[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2016, 29(7): 534-538. doi: 10.3967/bes2016.071
Citation: HE Huan, ZHEN Qing, LI Yong, KOU Chang Gui, TAO Yu Chun, WANG Chang, JosepHSam Kanu, LU Yu Ping, YU Ming Xi, ZHANG Hui Ping, YU Ya Qin, LI Bo, LIU Ya Wen. Prevalence of High Non-high-density Lipoprotein Cholesterol and Associated Risk Factors in Patients with Diabetes Mellitus in Jilin Province, China:A Cross-sectional Study[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2016, 29(7): 534-538. doi: 10.3967/bes2016.071

doi: 10.3967/bes2016.071
基金项目: This work was funded by the Scientific Research Foundation of the Health Bureau of Jilin Province, China(grant number:2011Z116)%the National Natural Science Foundation of China with grant(grant number:81573230)

Prevalence of High Non-high-density Lipoprotein Cholesterol and Associated Risk Factors in Patients with Diabetes Mellitus in Jilin Province, China:A Cross-sectional Study

Funds: This work was funded by the Scientific Research Foundation of the Health Bureau of Jilin Province, China(grant number:2011Z116)%the National Natural Science Foundation of China with grant(grant number:81573230)
计量
 • 文章访问数:  1701
 • HTML全文浏览量:  541
 • PDF下载量:  83
 • 被引次数: 0
出版历程
 • 刊出日期:  2016-07-20

Prevalence of High Non-high-density Lipoprotein Cholesterol and Associated Risk Factors in Patients with Diabetes Mellitus in Jilin Province, China:A Cross-sectional Study

doi: 10.3967/bes2016.071
  基金项目:  This work was funded by the Scientific Research Foundation of the Health Bureau of Jilin Province, China(grant number:2011Z116)%the National Natural Science Foundation of China with grant(grant number:81573230)

English Abstract

HE Huan, ZHEN Qing, LI Yong, KOU Chang Gui, TAO Yu Chun, WANG Chang, JosepHSam Kanu, LU Yu Ping, YU Ming Xi, ZHANG Hui Ping, YU Ya Qin, LI Bo, LIU Ya Wen. Prevalence of High Non-high-density Lipoprotein Cholesterol and Associated Risk Factors in Patients with Diabetes Mellitus in Jilin Province, China:A Cross-sectional Study[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2016, 29(7): 534-538. doi: 10.3967/bes2016.071
Citation: HE Huan, ZHEN Qing, LI Yong, KOU Chang Gui, TAO Yu Chun, WANG Chang, JosepHSam Kanu, LU Yu Ping, YU Ming Xi, ZHANG Hui Ping, YU Ya Qin, LI Bo, LIU Ya Wen. Prevalence of High Non-high-density Lipoprotein Cholesterol and Associated Risk Factors in Patients with Diabetes Mellitus in Jilin Province, China:A Cross-sectional Study[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2016, 29(7): 534-538. doi: 10.3967/bes2016.071

目录

  /

  返回文章
  返回