Volume 27 Issue 1
Jan.  2014
Turn off MathJax
Article Contents

GAO Li Dong, ZHANG Hong, CAI Liang, CHEN Bo Zhong, JIANG Yong Lin, LIU Yun Zhi, LV Xin Jun, YU Peng Cheng, HU Shi Xiong, LIU Fu Qiang, LI Hao, LI Ge Ying, SHEN Xin Xin, TAO Xiao Yan, ZHANG Si Yu, LIU Jia Hui, TANG Qing, LI Jun Hua. Epidemic of Rabies and Effect of Its Vaccine against a Dog That Consecutively Attacked Ten People in One Day[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(1): 60-64. doi: 10.3967/bes2014.017
Citation: GAO Li Dong, ZHANG Hong, CAI Liang, CHEN Bo Zhong, JIANG Yong Lin, LIU Yun Zhi, LV Xin Jun, YU Peng Cheng, HU Shi Xiong, LIU Fu Qiang, LI Hao, LI Ge Ying, SHEN Xin Xin, TAO Xiao Yan, ZHANG Si Yu, LIU Jia Hui, TANG Qing, LI Jun Hua. Epidemic of Rabies and Effect of Its Vaccine against a Dog That Consecutively Attacked Ten People in One Day[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(1): 60-64. doi: 10.3967/bes2014.017

Epidemic of Rabies and Effect of Its Vaccine against a Dog That Consecutively Attacked Ten People in One Day

doi: 10.3967/bes2014.017
Funds:  the National Department Public Benefit Research Foundation (201103032)
 • 加载中
 • 加载中
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

Article Metrics

Article views(1163) PDF downloads(18) Cited by()

Proportional views
Related

Epidemic of Rabies and Effect of Its Vaccine against a Dog That Consecutively Attacked Ten People in One Day

doi: 10.3967/bes2014.017
Funds:  the National Department Public Benefit Research Foundation (201103032)
GAO Li Dong, ZHANG Hong, CAI Liang, CHEN Bo Zhong, JIANG Yong Lin, LIU Yun Zhi, LV Xin Jun, YU Peng Cheng, HU Shi Xiong, LIU Fu Qiang, LI Hao, LI Ge Ying, SHEN Xin Xin, TAO Xiao Yan, ZHANG Si Yu, LIU Jia Hui, TANG Qing, LI Jun Hua. Epidemic of Rabies and Effect of Its Vaccine against a Dog That Consecutively Attacked Ten People in One Day[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(1): 60-64. doi: 10.3967/bes2014.017
Citation: GAO Li Dong, ZHANG Hong, CAI Liang, CHEN Bo Zhong, JIANG Yong Lin, LIU Yun Zhi, LV Xin Jun, YU Peng Cheng, HU Shi Xiong, LIU Fu Qiang, LI Hao, LI Ge Ying, SHEN Xin Xin, TAO Xiao Yan, ZHANG Si Yu, LIU Jia Hui, TANG Qing, LI Jun Hua. Epidemic of Rabies and Effect of Its Vaccine against a Dog That Consecutively Attacked Ten People in One Day[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(1): 60-64. doi: 10.3967/bes2014.017

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return