Volume 27 Issue 7
Jul.  2014
Turn off MathJax
Article Contents

WANG Wen, HU Sheng Shou, KONG Ling Zhi, GAO Run Lin, ZHU Man Lu, WANG Yong Jun, WU Zhao Su, CHEN Wei Wei, YANG Jin Gang, MA Li Yuan, andLIU Ming Bo, For the editorial board. Summary of Report on Cardiovascular Diseases in China, 2012[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(7): 552-558. doi: 10.3967/bes2014.085
Citation: WANG Wen, HU Sheng Shou, KONG Ling Zhi, GAO Run Lin, ZHU Man Lu, WANG Yong Jun, WU Zhao Su, CHEN Wei Wei, YANG Jin Gang, MA Li Yuan, andLIU Ming Bo, For the editorial board. Summary of Report on Cardiovascular Diseases in China, 2012[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(7): 552-558. doi: 10.3967/bes2014.085

Summary of Report on Cardiovascular Diseases in China, 2012

doi: 10.3967/bes2014.085
 • 加载中
 • 加载中
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

Article Metrics

Article views(1922) PDF downloads(101) Cited by()

Proportional views
Related

Summary of Report on Cardiovascular Diseases in China, 2012

doi: 10.3967/bes2014.085
WANG Wen, HU Sheng Shou, KONG Ling Zhi, GAO Run Lin, ZHU Man Lu, WANG Yong Jun, WU Zhao Su, CHEN Wei Wei, YANG Jin Gang, MA Li Yuan, andLIU Ming Bo, For the editorial board. Summary of Report on Cardiovascular Diseases in China, 2012[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(7): 552-558. doi: 10.3967/bes2014.085
Citation: WANG Wen, HU Sheng Shou, KONG Ling Zhi, GAO Run Lin, ZHU Man Lu, WANG Yong Jun, WU Zhao Su, CHEN Wei Wei, YANG Jin Gang, MA Li Yuan, andLIU Ming Bo, For the editorial board. Summary of Report on Cardiovascular Diseases in China, 2012[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(7): 552-558. doi: 10.3967/bes2014.085

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return