Volume 27 Issue 7
Jul.  2014
Turn off MathJax
Article Contents

LI Jian Hong, XU Ai Qiang, LU Zi Long, YAN Liu Xia, GUO Xiao Lei, WANG Hui Cheng, MA Ji Xiang, ZHANG Ji Yu, DONG Jing, WANG Lin Hong. Dietary Sodium Intake and Its Impact Factors in Adults of Shandong Province[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(7): 564-566. doi: 10.3967/bes2014.087
Citation: LI Jian Hong, XU Ai Qiang, LU Zi Long, YAN Liu Xia, GUO Xiao Lei, WANG Hui Cheng, MA Ji Xiang, ZHANG Ji Yu, DONG Jing, WANG Lin Hong. Dietary Sodium Intake and Its Impact Factors in Adults of Shandong Province[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(7): 564-566. doi: 10.3967/bes2014.087

Dietary Sodium Intake and Its Impact Factors in Adults of Shandong Province

doi: 10.3967/bes2014.087
Funds:  the Science and Technology Development Plan Project of ShandongProvince (2012GSF11828)
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

Article Metrics

Article views(1107) PDF downloads(22) Cited by()

Proportional views
Related

Dietary Sodium Intake and Its Impact Factors in Adults of Shandong Province

doi: 10.3967/bes2014.087
Funds:  the Science and Technology Development Plan Project of ShandongProvince (2012GSF11828)
LI Jian Hong, XU Ai Qiang, LU Zi Long, YAN Liu Xia, GUO Xiao Lei, WANG Hui Cheng, MA Ji Xiang, ZHANG Ji Yu, DONG Jing, WANG Lin Hong. Dietary Sodium Intake and Its Impact Factors in Adults of Shandong Province[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(7): 564-566. doi: 10.3967/bes2014.087
Citation: LI Jian Hong, XU Ai Qiang, LU Zi Long, YAN Liu Xia, GUO Xiao Lei, WANG Hui Cheng, MA Ji Xiang, ZHANG Ji Yu, DONG Jing, WANG Lin Hong. Dietary Sodium Intake and Its Impact Factors in Adults of Shandong Province[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(7): 564-566. doi: 10.3967/bes2014.087

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return