Volume 28 Issue 7
Jul.  2015
Turn off MathJax
Article Contents

XU Li Fang, ZHOU Xiao Long, WANG Qi, ZHOU Ji Long, LIU Ya Peng, JU Qiang, WANG Hui, ZHANG Jin Peng, WU Qing Rong, LI Yi Qun, XIA Yu Juan, PENG Xiu, ZHANG Mei Rong, YU Hong Min, XU Li Chun. A Case-control Study of Environmental Risk Factors for Nonsyndromic Cleft of the Lip and/or Palate in Xuzhou, China[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2015, 28(7): 535-538. doi: 10.3967/bes2015.076
Citation: XU Li Fang, ZHOU Xiao Long, WANG Qi, ZHOU Ji Long, LIU Ya Peng, JU Qiang, WANG Hui, ZHANG Jin Peng, WU Qing Rong, LI Yi Qun, XIA Yu Juan, PENG Xiu, ZHANG Mei Rong, YU Hong Min, XU Li Chun. A Case-control Study of Environmental Risk Factors for Nonsyndromic Cleft of the Lip and/or Palate in Xuzhou, China[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2015, 28(7): 535-538. doi: 10.3967/bes2015.076

A Case-control Study of Environmental Risk Factors for Nonsyndromic Cleft of the Lip and/or Palate in Xuzhou, China

doi: 10.3967/bes2015.076
Funds:  This study was supported by the National Natural Science Foundations of China(81273103)%the Priority Academic Program Development of Jiangsu Higher Education Institutions
 • 加载中
 • 加载中
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

Article Metrics

Article views(1362) PDF downloads(115) Cited by()

Proportional views
Related

A Case-control Study of Environmental Risk Factors for Nonsyndromic Cleft of the Lip and/or Palate in Xuzhou, China

doi: 10.3967/bes2015.076
Funds:  This study was supported by the National Natural Science Foundations of China(81273103)%the Priority Academic Program Development of Jiangsu Higher Education Institutions
XU Li Fang, ZHOU Xiao Long, WANG Qi, ZHOU Ji Long, LIU Ya Peng, JU Qiang, WANG Hui, ZHANG Jin Peng, WU Qing Rong, LI Yi Qun, XIA Yu Juan, PENG Xiu, ZHANG Mei Rong, YU Hong Min, XU Li Chun. A Case-control Study of Environmental Risk Factors for Nonsyndromic Cleft of the Lip and/or Palate in Xuzhou, China[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2015, 28(7): 535-538. doi: 10.3967/bes2015.076
Citation: XU Li Fang, ZHOU Xiao Long, WANG Qi, ZHOU Ji Long, LIU Ya Peng, JU Qiang, WANG Hui, ZHANG Jin Peng, WU Qing Rong, LI Yi Qun, XIA Yu Juan, PENG Xiu, ZHANG Mei Rong, YU Hong Min, XU Li Chun. A Case-control Study of Environmental Risk Factors for Nonsyndromic Cleft of the Lip and/or Palate in Xuzhou, China[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2015, 28(7): 535-538. doi: 10.3967/bes2015.076

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return