Volume 29 Issue 7
Jul.  2016
Turn off MathJax
Article Contents

ZHANG Pi Wei, TIAN Chong, XU Fang Yi, CHEN Zhuo, Raynard BURNSIDE, YI Wei Jie, XIANG Si Yun, XIE Xiao, WU Nan Nan, YANG Hui, ZHAO Na Na, YE Xiao Lei, YING Chen Jiang. Green Tea Polyphenols Alleviate Autophagy Inhibition Induced by High Glucose in Endothelial Cells[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2016, 29(7): 524-528. doi: 10.3967/bes2016.069
Citation: ZHANG Pi Wei, TIAN Chong, XU Fang Yi, CHEN Zhuo, Raynard BURNSIDE, YI Wei Jie, XIANG Si Yun, XIE Xiao, WU Nan Nan, YANG Hui, ZHAO Na Na, YE Xiao Lei, YING Chen Jiang. Green Tea Polyphenols Alleviate Autophagy Inhibition Induced by High Glucose in Endothelial Cells[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2016, 29(7): 524-528. doi: 10.3967/bes2016.069

Green Tea Polyphenols Alleviate Autophagy Inhibition Induced by High Glucose in Endothelial Cells

doi: 10.3967/bes2016.069
Funds:  grants (No.81273060,81302423,81373007) from the National Natural Science Foundation of China
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

Article Metrics

Article views(1142) PDF downloads(58) Cited by()

Proportional views
Related

Green Tea Polyphenols Alleviate Autophagy Inhibition Induced by High Glucose in Endothelial Cells

doi: 10.3967/bes2016.069
Funds:  grants (No.81273060,81302423,81373007) from the National Natural Science Foundation of China
ZHANG Pi Wei, TIAN Chong, XU Fang Yi, CHEN Zhuo, Raynard BURNSIDE, YI Wei Jie, XIANG Si Yun, XIE Xiao, WU Nan Nan, YANG Hui, ZHAO Na Na, YE Xiao Lei, YING Chen Jiang. Green Tea Polyphenols Alleviate Autophagy Inhibition Induced by High Glucose in Endothelial Cells[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2016, 29(7): 524-528. doi: 10.3967/bes2016.069
Citation: ZHANG Pi Wei, TIAN Chong, XU Fang Yi, CHEN Zhuo, Raynard BURNSIDE, YI Wei Jie, XIANG Si Yun, XIE Xiao, WU Nan Nan, YANG Hui, ZHAO Na Na, YE Xiao Lei, YING Chen Jiang. Green Tea Polyphenols Alleviate Autophagy Inhibition Induced by High Glucose in Endothelial Cells[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2016, 29(7): 524-528. doi: 10.3967/bes2016.069

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return