Dietary Sodium Intake and Its Impact Factors in Adults of Shandong Province

LI Jian Hong XU Ai Qiang LU Zi Long YAN Liu Xia GUO Xiao Lei WANG Hui Cheng MA Ji Xiang ZHANG Ji Yu DONG Jing WANG Lin Hong

LI Jian Hong, XU Ai Qiang, LU Zi Long, YAN Liu Xia, GUO Xiao Lei, WANG Hui Cheng, MA Ji Xiang, ZHANG Ji Yu, DONG Jing, WANG Lin Hong. Dietary Sodium Intake and Its Impact Factors in Adults of Shandong Province[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(7): 564-566. doi: 10.3967/bes2014.087
Citation: LI Jian Hong, XU Ai Qiang, LU Zi Long, YAN Liu Xia, GUO Xiao Lei, WANG Hui Cheng, MA Ji Xiang, ZHANG Ji Yu, DONG Jing, WANG Lin Hong. Dietary Sodium Intake and Its Impact Factors in Adults of Shandong Province[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(7): 564-566. doi: 10.3967/bes2014.087

doi: 10.3967/bes2014.087
基金项目: the Science and Technology Development Plan Project of ShandongProvince (2012GSF11828)

Dietary Sodium Intake and Its Impact Factors in Adults of Shandong Province

Funds: the Science and Technology Development Plan Project of ShandongProvince (2012GSF11828)
计量
 • 文章访问数:  1175
 • HTML全文浏览量:  338
 • PDF下载量:  23
 • 被引次数: 0
出版历程
 • 刊出日期:  2014-07-20

Dietary Sodium Intake and Its Impact Factors in Adults of Shandong Province

doi: 10.3967/bes2014.087
  基金项目:  the Science and Technology Development Plan Project of ShandongProvince (2012GSF11828)

English Abstract

LI Jian Hong, XU Ai Qiang, LU Zi Long, YAN Liu Xia, GUO Xiao Lei, WANG Hui Cheng, MA Ji Xiang, ZHANG Ji Yu, DONG Jing, WANG Lin Hong. Dietary Sodium Intake and Its Impact Factors in Adults of Shandong Province[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(7): 564-566. doi: 10.3967/bes2014.087
Citation: LI Jian Hong, XU Ai Qiang, LU Zi Long, YAN Liu Xia, GUO Xiao Lei, WANG Hui Cheng, MA Ji Xiang, ZHANG Ji Yu, DONG Jing, WANG Lin Hong. Dietary Sodium Intake and Its Impact Factors in Adults of Shandong Province[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(7): 564-566. doi: 10.3967/bes2014.087

目录

  /

  返回文章
  返回