Fluoride Exposure, Follicle Stimulating Hormone Receptor Gene Polymorphism and Hypothalamus-pituitary-ovarian Axis Hormones in Chinese Women

ZHAO Ming Xu ZHOU Guo Yu ZHU Jing Yuan GONG Biao HOU Jia Xiang ZHOU Tong DUAN Li Ju DING Zhong CUI Liu Xin BA Yue

ZHAO Ming Xu, ZHOU Guo Yu, ZHU Jing Yuan, GONG Biao, HOU Jia Xiang, ZHOU Tong, DUAN Li Ju, DING Zhong, CUI Liu Xin, BA Yue. Fluoride Exposure, Follicle Stimulating Hormone Receptor Gene Polymorphism and Hypothalamus-pituitary-ovarian Axis Hormones in Chinese Women[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2015, 28(9): 696-700. doi: 10.3967/bes2015.099
Citation: ZHAO Ming Xu, ZHOU Guo Yu, ZHU Jing Yuan, GONG Biao, HOU Jia Xiang, ZHOU Tong, DUAN Li Ju, DING Zhong, CUI Liu Xin, BA Yue. Fluoride Exposure, Follicle Stimulating Hormone Receptor Gene Polymorphism and Hypothalamus-pituitary-ovarian Axis Hormones in Chinese Women[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2015, 28(9): 696-700. doi: 10.3967/bes2015.099

doi: 10.3967/bes2015.099
基金项目: the National Natural Science Foundation of China(81072247)%the Education Department of Henan Province, China(13A330653)

Fluoride Exposure, Follicle Stimulating Hormone Receptor Gene Polymorphism and Hypothalamus-pituitary-ovarian Axis Hormones in Chinese Women

Funds: the National Natural Science Foundation of China(81072247)%the Education Department of Henan Province, China(13A330653)
计量
 • 文章访问数:  1453
 • HTML全文浏览量:  489
 • PDF下载量:  88
 • 被引次数: 0
出版历程
 • 刊出日期:  2015-09-20

Fluoride Exposure, Follicle Stimulating Hormone Receptor Gene Polymorphism and Hypothalamus-pituitary-ovarian Axis Hormones in Chinese Women

doi: 10.3967/bes2015.099
  基金项目:  the National Natural Science Foundation of China(81072247)%the Education Department of Henan Province, China(13A330653)

English Abstract

ZHAO Ming Xu, ZHOU Guo Yu, ZHU Jing Yuan, GONG Biao, HOU Jia Xiang, ZHOU Tong, DUAN Li Ju, DING Zhong, CUI Liu Xin, BA Yue. Fluoride Exposure, Follicle Stimulating Hormone Receptor Gene Polymorphism and Hypothalamus-pituitary-ovarian Axis Hormones in Chinese Women[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2015, 28(9): 696-700. doi: 10.3967/bes2015.099
Citation: ZHAO Ming Xu, ZHOU Guo Yu, ZHU Jing Yuan, GONG Biao, HOU Jia Xiang, ZHOU Tong, DUAN Li Ju, DING Zhong, CUI Liu Xin, BA Yue. Fluoride Exposure, Follicle Stimulating Hormone Receptor Gene Polymorphism and Hypothalamus-pituitary-ovarian Axis Hormones in Chinese Women[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2015, 28(9): 696-700. doi: 10.3967/bes2015.099

目录

  /

  返回文章
  返回