Poly(ADP-ribosyl)ation of Apoptosis Antagonizing Transcription Factor Involved in Hydroquinone-Induced DNA Damage Response

LING Xiao Xuan LIU Jia Xian YUN Lin DU Yu Jun CHEN Shao Qian CHEN Jia Long TANG Huan Wen LIU Lin Hua

LING Xiao Xuan, LIU Jia Xian, YUN Lin, DU Yu Jun, CHEN Shao Qian, CHEN Jia Long, TANG Huan Wen, LIU Lin Hua. Poly(ADP-ribosyl)ation of Apoptosis Antagonizing Transcription Factor Involved in Hydroquinone-Induced DNA Damage Response[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2016, 29(1): 80-84. doi: 10.3967/bes2016.008
Citation: LING Xiao Xuan, LIU Jia Xian, YUN Lin, DU Yu Jun, CHEN Shao Qian, CHEN Jia Long, TANG Huan Wen, LIU Lin Hua. Poly(ADP-ribosyl)ation of Apoptosis Antagonizing Transcription Factor Involved in Hydroquinone-Induced DNA Damage Response[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2016, 29(1): 80-84. doi: 10.3967/bes2016.008

doi: 10.3967/bes2016.008
基金项目: grants from the National Natural Science Foundation of China(81202231,81273116,81430079)%the Science and Technology Program of Guangdong Bureau ofScience and Technology, China(2013B021800069)

Poly(ADP-ribosyl)ation of Apoptosis Antagonizing Transcription Factor Involved in Hydroquinone-Induced DNA Damage Response

Funds: grants from the National Natural Science Foundation of China(81202231,81273116,81430079)%the Science and Technology Program of Guangdong Bureau ofScience and Technology, China(2013B021800069)
计量
 • 文章访问数:  1323
 • HTML全文浏览量:  381
 • PDF下载量:  50
 • 被引次数: 0
出版历程
 • 刊出日期:  2016-01-20

Poly(ADP-ribosyl)ation of Apoptosis Antagonizing Transcription Factor Involved in Hydroquinone-Induced DNA Damage Response

doi: 10.3967/bes2016.008
  基金项目:  grants from the National Natural Science Foundation of China(81202231,81273116,81430079)%the Science and Technology Program of Guangdong Bureau ofScience and Technology, China(2013B021800069)

English Abstract

LING Xiao Xuan, LIU Jia Xian, YUN Lin, DU Yu Jun, CHEN Shao Qian, CHEN Jia Long, TANG Huan Wen, LIU Lin Hua. Poly(ADP-ribosyl)ation of Apoptosis Antagonizing Transcription Factor Involved in Hydroquinone-Induced DNA Damage Response[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2016, 29(1): 80-84. doi: 10.3967/bes2016.008
Citation: LING Xiao Xuan, LIU Jia Xian, YUN Lin, DU Yu Jun, CHEN Shao Qian, CHEN Jia Long, TANG Huan Wen, LIU Lin Hua. Poly(ADP-ribosyl)ation of Apoptosis Antagonizing Transcription Factor Involved in Hydroquinone-Induced DNA Damage Response[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2016, 29(1): 80-84. doi: 10.3967/bes2016.008

目录

  /

  返回文章
  返回