Roles of Rho/Rock Signaling Pathway in Silica-induced Epithelial-mesenchymal Transition in Human Bronchial Epithelial Cells

HU Yong Bin LI Xiang LIANG Guan Nan DENG Zheng Hao JIANG Hai Ying ZHOU Jian Hua

HU Yong Bin, LI Xiang, LIANG Guan Nan, DENG Zheng Hao, JIANG Hai Ying, ZHOU Jian Hua. Roles of Rho/Rock Signaling Pathway in Silica-induced Epithelial-mesenchymal Transition in Human Bronchial Epithelial Cells[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2013, 26(7): 571-576. doi: 10.3967/0895-3988.2013.07.008
Citation: HU Yong Bin, LI Xiang, LIANG Guan Nan, DENG Zheng Hao, JIANG Hai Ying, ZHOU Jian Hua. Roles of Rho/Rock Signaling Pathway in Silica-induced Epithelial-mesenchymal Transition in Human Bronchial Epithelial Cells[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2013, 26(7): 571-576. doi: 10.3967/0895-3988.2013.07.008

doi: 10.3967/0895-3988.2013.07.008
基金项目: the National Natural Science Foundation of China (30700661)

Roles of Rho/Rock Signaling Pathway in Silica-induced Epithelial-mesenchymal Transition in Human Bronchial Epithelial Cells

Funds: the National Natural Science Foundation of China (30700661)
计量
 • 文章访问数:  1382
 • HTML全文浏览量:  367
 • PDF下载量:  39
 • 被引次数: 0
出版历程
 • 刊出日期:  2013-07-20

Roles of Rho/Rock Signaling Pathway in Silica-induced Epithelial-mesenchymal Transition in Human Bronchial Epithelial Cells

doi: 10.3967/0895-3988.2013.07.008
  基金项目:  the National Natural Science Foundation of China (30700661)

English Abstract

HU Yong Bin, LI Xiang, LIANG Guan Nan, DENG Zheng Hao, JIANG Hai Ying, ZHOU Jian Hua. Roles of Rho/Rock Signaling Pathway in Silica-induced Epithelial-mesenchymal Transition in Human Bronchial Epithelial Cells[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2013, 26(7): 571-576. doi: 10.3967/0895-3988.2013.07.008
Citation: HU Yong Bin, LI Xiang, LIANG Guan Nan, DENG Zheng Hao, JIANG Hai Ying, ZHOU Jian Hua. Roles of Rho/Rock Signaling Pathway in Silica-induced Epithelial-mesenchymal Transition in Human Bronchial Epithelial Cells[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2013, 26(7): 571-576. doi: 10.3967/0895-3988.2013.07.008

目录

  /

  返回文章
  返回