Acrylamide Alters Cytoskeletal Protein Level in Rat Serum

YU Su Fang SONG Fu Ying YI Chao YANG Xi Wei LI Guo Zhen ZHANG Cui Li ZHAO Xiu Lan XIE Ke Qin

YU Su Fang, SONG Fu Ying, YI Chao, YANG Xi Wei, LI Guo Zhen, ZHANG Cui Li, ZHAO Xiu Lan, XIE Ke Qin. Acrylamide Alters Cytoskeletal Protein Level in Rat Serum[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2013, 26(11): 926-929. doi: 10.3967/bes2013.023
Citation: YU Su Fang, SONG Fu Ying, YI Chao, YANG Xi Wei, LI Guo Zhen, ZHANG Cui Li, ZHAO Xiu Lan, XIE Ke Qin. Acrylamide Alters Cytoskeletal Protein Level in Rat Serum[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2013, 26(11): 926-929. doi: 10.3967/bes2013.023

doi: 10.3967/bes2013.023

Acrylamide Alters Cytoskeletal Protein Level in Rat Serum

计量
 • 文章访问数:  1352
 • HTML全文浏览量:  357
 • PDF下载量:  19
 • 被引次数: 0
出版历程
 • 刊出日期:  2013-11-20

Acrylamide Alters Cytoskeletal Protein Level in Rat Serum

doi: 10.3967/bes2013.023

English Abstract

YU Su Fang, SONG Fu Ying, YI Chao, YANG Xi Wei, LI Guo Zhen, ZHANG Cui Li, ZHAO Xiu Lan, XIE Ke Qin. Acrylamide Alters Cytoskeletal Protein Level in Rat Serum[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2013, 26(11): 926-929. doi: 10.3967/bes2013.023
Citation: YU Su Fang, SONG Fu Ying, YI Chao, YANG Xi Wei, LI Guo Zhen, ZHANG Cui Li, ZHAO Xiu Lan, XIE Ke Qin. Acrylamide Alters Cytoskeletal Protein Level in Rat Serum[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2013, 26(11): 926-929. doi: 10.3967/bes2013.023

目录

  /

  返回文章
  返回